lördag, juni 19, 2004

Gilles Deleuze: Samtalet

Tidskrifterna Glänta och Aiolos har gått samma och gjort ett tungt specialnummer kring Gilles Deleuze. Bland annat finns där flera kortare nyöversatta Deleuze-texter från böcker som tidigare knappt uppmärksammats i Sverige. Här följer lite klipp ur en av dem, betitlad Samtalet och ursprungligen utgiven 1977:

Konsten att formulera ett problem är mycket viktig [...] Inget sådant uppstår i en intervju, ett samtal eller en diskussion. Inte ens tänkandet, var sig det är på egen hand eller tillsammans med någon eller flera, är tillräckligt. Framför allt inte tänkandet. Det är ännu värre med invändningar. Varje gång någon har en invändning att göra får jag lust att säga "ok, ok, låt oss gå över till något annat". Invändningar tillför aldrig någonting. Samma sak är det när någon ställer en generell fråga till mig. Målet är inte att svara på frågor utan att komma ur dem, ta sig ur dem. Många tror att bara genom att ständigt upprepa samma fråga kan man ta sig ur den. [...] Men det går aldrig till så när man ska komma ur något. Rörelsen uppstår alltid i ryggen på den som tänker eller i det ögonblick som han blinkar. [...] I allmänhet strävar frågorna mot en framtid (eller ett förflutet). [...] Vi tänker för mycket i historiska termer [...] Tillblivanden är inte härmnings- eller assimilationsfenomen utan fenomen med dubbelt infångande, med icke parallell utveckling och förbund mellan två makter. Ett förbund är alltid mot naturen. Ett förbund är motsatsen till ett par. Det finns inte längre några binära maskiner: fråga-svar, maskulin-feminin, människa-djur och så vidare. Det skulle kunna vara det som är samtalet, helt enkelt konturerna till ett tillblivande. Getingen och orkidén kan tjäna som exempel. Orkidén ser ut som om den ger en bild av en geting, men i själva verket finns det ett getingtillblivande hos orkidén och ett orkidétillblivande hos getingen, ett dubbelt infångande [...] Getingen blir en del av orkidéns produktionsapparat samtidigt som orkidén blir ett könsorgan för getingen. [...] det dubbla infångandet, getingen OCH orkidén [...] Att möta innebär att man hittar, fångar in, stjäl något [...] Att stjäla är motsatsen till att plagiera, kopiera, härma eller göra som. Att fånga in något är alltid ett dubbelt infångande, stölden en dubbelstöld [...] Så här skulle ett samtal kunna vara: Yes, I am a thief of thought not, I pray, a stealer of souls I have built an' rebuilt upon what is waitin' (Bob Dylan) [...] Förbund men inga par eller äktenskapliga band. Jag ska ha en väska där jag lägger allt jag möter under förutsättning att jag också läggs i en väska. Att hitta, möta, stjäla i stället för att reglera, godkänna och döma. [...] Det finns inga ord som är rätt, det finns inte heller några metaforer (alla metaforer är smutsiga ord, eller blir det). Det finns bara inexakta ord för att beteckna något exakt. Låt oss bilda alldeles särskilda ord under förutsättning att vi använder dem så vanligt som möjligt och att vi ger upphov till den entitet som de utpekar på samma sätt som det vanligaste föremål. [...] ett bra sätt att läsa idag är att behandla en bok som man lyssnar på en skiva. [...] Det är inte alls fråga om svårighetsgrad eller begriplighet: begrepp är precis som ljud, färger eller bilder, det är olika slags grader av intensitet som passar en eller inte, som går hem eller inte går hem. Popfilosofi. [...] Vi bör vara två språkiga, till och med inom ett enda språk, vi bör ha ett mindre språk inuti vårt eget språk, vi bör använda vårt eget språk mindre. [...] Man ska inte söka efter om en idé är rätt eller sann. I stället bör man söka efter en helt annat idé någon annanstans inom ett annat område, så att någonting passerar mellan de båda som varken är i det ena eller i det andra. Men den här idén hittar man i allmänhet inte av sig själv, slumpen måste till eller att någon ger den till en. Man bör inte vara sakkunnig, kunna eller känna till området, men lära sig än det ena än det andra inom mycket olika områden. Det är bättre än "cut-up". Det är snarare ett förfarande som "pick-me-up" eller "pick-up" [...] Félix skrev om svarta hål [...] Hur ska man komma ut ur ett svart hål? Hur ska man sända signaler ur ett svart hål? undrade Félix. Jag skrev snarare om en vit vägg: vad är en vit vägg, en filmduk, hur ska man kunna putsa väggen och få en flyktlinje att gå över den? Vi förenade inte de två begreppen, vi upptäckte att vart och ett strävade av sig själv mot det andra, men bara för att skapa någon som varken var i det ena eller det andra. För svarta hål på en vit vägg blir ett ansikte [...] Ögonblickligen studsar problemet tillbaka och blir politiskt: vad är det för samhällen och kulturer som har behov av den här apparaten att fungera, det vill säga att producera, att "överkoda" hela kroppen och huvudet med ett ansikte och i vilket syfte?
I sommar ger Glänta ut Gilles Deleuzes Vecket. Leibniz & barocken. Och Symposion ska äntligen fortsätta att ge ut Nietzsches samlade skrifter i form av Otidsenliga betraktelser, som utkommer i november om man får tro bokhandlarnas katalog.