måndag, oktober 04, 2004

Anonymitet vs. "integritet"

Anonym fildelning väcker allt större efterfrågan och intresse. I artikeln ANts P2P2P: A New Approach to File-Sharing jämförs överskådligt de två främsta anonyma P2P-protokollen och deras grundläggande skillnad – vilket väcker långtgående frågor om prioriteringar och målsättningar. Utvecklaren av Mute-nätverket vill skydda fildelningen mot juridiska attacker från musik- och filmindustrin. ANts utvecklas däremot med inriktning på att hitta nätverksteknologier för framtida kommunikation där främst den "personliga integriteten" (privacy) skyddas. Mute döljer avsändare och mottagare, men informationen de sänder finns precis som i vanlig internetkommunikation tillgänglig för datorer som den passerar på vägen. ANts å sin sida är fullkomligt krypterat. Om Mute är som att skicka ett brev utan avsändare, är ANts som att skicka ett brev som inte ens brevbäraren kan öppna. Men där stöter ANts på ett dilemma i sin utveckling. Anonymitet och "integritet" krockar. För krypteringen kräver ett "certifikat"-system där användare bygger nät med andra de litar på.

"Implementing a certificate system is not a simple task. You need to be able to create, issue and revoke certificates, and you need a party that you trust to do this securely. You also remove anonymity, and may even introduce the concept of non-repudiation. This means that after sharing a file, you can’t later deny that you were the source." Ultimately this raises further questions of the use of an anonymising system between trusted peers. Indeed, if you trust them, why not make a direct connection?
ANts utvecklare, som heter Gwren och bor i Italien, har mycket väl förstått spänningen mellan anonymitet och integritet, men argumenterar för vikten av det senare (talande nog utifrån ett scenario hämtat från en arbetsplats). Men nu har vi en bred massa av fildelare som vill hitta sätt att dela med sig av information utan att den är knuten till deras IP-adresser. Då räcker formell anonymitet gott och väl, medan kryptering av kulturen som sänds är helt ointressant. Vad skulle då tala för en prioritering av "personlig integritet" (privacy)? Här finns säkert massor av konkreta saker att diskutera, men att ge integriteten ett värde i sig förefaller enbart dumt. Kring vad gäller denna integritet, och varför? Att förutsättningslöst fastslå att "personlig integritet" i sig är något eftersträvansvärt i sig gör det bara ett koncept i mängden (vilket dessutom ändå tenderar att hastigt bortprioriteras i tider av moralpanik). "Integritet" (av lat. integer, integritas 'orörd', 'hel', 'oförvitlig', 'ofördärvad', 'hederlig') har betydelser som spänner från Nationen (territoriell integritet handlar om att slippa militära intrång) till Individen (personlig integritet är enligt NE ett "eget område som är skyddat mot intrång mest beträffande abstrakta områden"). Men det kan också vara en "förmåga att handla helt efter eget samvete", att stå vid sitt ord eftersom man bibehåller någon slags personlig kärna som man låter vara opåverkad av omvärlden. I psykologin är "integritet" en motpol till schizofreni och egoupplösning. Ordet har funnits i svenskan sen tidigt 1800-tal och man frestas att historiskt klassa den som en spegelbild till panopticon och panopticismen. Som svar på övervakningen upprättas en tänkt glasbubbla kring personen, en okränkbar sfär. I arbetsplatser, fängelser skolor och sjukhus – panopticismens klassiska miljöer – tedde sig "personlig integritet" som en självklar motpol och gränsdragning mot den övervakning som samtidigt byggdes in i väggarna. Men övergången från disciplinsamhälle till kontrollsamhälle borde i så fall medföra att integritetens roll ofrånkomligen omdefinieras. Teoretiseringen känns relevant även för förståelsen av prioriteringar i nätverksprotokoll. När teknologier som skyddar anonymiteten efterfrågas av folk som vill främja piratkopiering och fri informationsspridning, är det en styrkemätning som i hög grad sker kring kontrollsamhällets maktmekanismer. Skyddet av integriteten hanterar snarare disciplinär makt. Konkret brukar försvar av "personlig integritet" få en väldigt bakåtblickande karaktär, exempelvis stiftandet av den märkliga personuppgiftslagen som bland annat innebär att man inte får publicera på webben vad som vore fullt lagligt att trycka på papper. En föreslagen lag om personlig integritet i arbetslivet skulle mest vara relevant för den del av befolkningen med traditionell anställning på kontor och liknande.
Enligt den vanliga definitionen är personlig integritet en sorts bubbla som omger varje person, ett utrymme under individens exklusiva kontroll. Personlig integritet är då på sätt och vis informationssamhällets motsvarighet till den (borgerliga, om man så vill) tanken ”mitt hem är min borg”. Hur tilltalande konceptet än är, så fungerar det helt enkelt inte. Våra borgars murar punkteras av fler och fler kopplingar till världen utanför. (...) Ur individens synvinkel är det rejält opraktiskt att dagligen fatta dussintals komplexa beslut om vilken datainsamling man ska godkänna, alltså att aktivt utöva informationellt självbestämmande. Konsekvensen ser vi i det faktum att trots att de flesta människor bryr sig mycket om personlig integritet, görs det i praktiken lite för att skydda den. Dilemmat antyder att frågan om personlig integritet – baserat på koncept som individualism och separation – har blivit svåranvändbart i en miljö uppbyggd av en myriad av elektroniska sammanhang. ("Integritet är inte lösningen")
Everything2.com finns den fantastiska noden The Society for the Abolition of Privacy som utförligt berättar om denna grupps bildande i Paris 1967 och fortsatta historia (varpå en fotnot förklarar att allt är påhittat).