söndag, januari 23, 2005

Nya lagen om upphovsrätt

Då har alltså lagrådsremissen kommit, till slut. Den nya, skärpta upphovsrättslagen som ska träda i kraft den 1 juli är alltså i praktiken formulerad. Utöver det innehåller dokumentet åtskilliga spaltmeter text som ska förklara förändringarna av upphovsrätten, huvudsakligen med hänvisningar till hur olika remissinstanser, eller som regeringen skriver, berörda kretsar, ställer sig till förslagen. Tydligen anses frågan om ensamrätter på information inte vara en fråga som berör alla, utan bara specifika intresseföreträdare. Dessa visar sig huvudsakligen vara, förutom myndigheter, upphovsrättsbyråkratins stora flora av särintressens rättighetsorganisationer: Klys, Stim, Sami, Ifpi, Copyswede, Förläggareföreningen, Antipiratbyrån, Sveriges filmuthyrareförening, Universal Music... Det närmaste företrädare för "allmänintresse" man kan komma är enstaka kritiska synpunkter från företrädare för biblioteksvärlden. Genom att upprätthålla myten om upphovsrätten som en fråga för vissa "berörda kretsar" att sinsemellan göra upp om, undviker regeringen en politisering av frågan. Lagrådsremissen konstaterar att den skärpta upphovsrättslagen är en konsekvens av EU:s direktiv om direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (2001). Smaka på språket som används:

Direktivet avser alltså att harmonisera upphovsrätten ... Vidare syftar direktivet till att anpassa och komplettera nuvarande lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter för att på ett tillfredställande sätt svara mot den tekniska utvecklingen, t.ex. vad gäller nya nyttjandeformer ... Genom en hög skyddsnivå avser direktivet att uppmuntra till investeringar i kreativ och innovativ verksamhet, investeringar som i sin tur leder till tillväxt och ökad konkurrenskraft för europeisk industri inom ett brett område av industri- och kultursektorn.
Visst låter det vackert! Oj, vad vi kommer spruta ur oss kultur! Lika effektivt som en sovjetisk stålfabrik, lika glänsande, lika glatt. För nog påminner upphovsrättsfundamentalismens lovsånger lite om när Stalin presenterade Sovjetunionens andra femårsplan:
That was the basis for the rapid advance of new construction, for the enthusiasm displayed in the extensive construction work, for the rise of heroes and shock brigaders on construction jobs, for the tempestuous rates of development in our country in the period of the First Five-Year Plan. ... in order to consolidate the dictatorship of the proletariat and build a socialist society it was necessary, in addition to industrialization, to pass from small, individual peasant farming to large-scale collective agriculture equipped with tractors and modern agricultural machinery, as the only firm basis for the Soviet regime in the countryside.
Så, vad innebär då denna nya upphovsrättslag, förutom den lika välbekanta som tandlösa masskriminaliseringen av fildelare? Den kanske rättsligt märkligaste ingrediensen är de helt nya reglerna som straffbelägger kringgående av olika slags kopieringsspärrar:
52 d § Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare kringgå en digital eller analog spärr som hindrar eller begränsar framställning av exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgå en teknisk skyddsprocess, exempelvis en kryptering, som hindrar eller begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller kringgå en annan teknisk åtgärd som hindrar eller begränsar sådant tillgängliggörande. /.../ 52 e § Det är förbjudet att tillverka, importera, överföra, sprida genom att exempelvis sälja eller hyra ut, eller i förvärvssyfte inneha anordningar, produkter eller komponenter som 1. marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå en teknisk åtgärd
Om en av flera importörer av en produkt marknadsför den med dess möjlighet att kringgå kopieringsskydd, blir alltså produkten – om det så är en vanlig PC – totalförbjuden, inte bara att sälja utan också att att "inneha i förvärvssyfte"! En annan av de många små skärpningarna av upphovsrätten gäller rätten att avbilda offentliggjorda konstverk. Tidnings- och mediaföretag har här ställt sig negativa till vad som faktiskt är en inskränkning i tryckfriheten, men alla konstaterar att EU-direktivet inte ger något annat väl på den här punkten. Konstverk som ställs ut fick tidigare avbildas i anslutning till "meddelanden om utställningen". Från 1 juli 2005 gäller däremot att de bara får avbildas "om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen". Kontroversiella konstverk, exempelvis Snövit och sanningens vansinne eller Nimis, har man alltså hittills fått avbilda i exempelvis tidningsartiklar som diskuterar dem, kritiserar dem eller till och med attackerar dem. Men med den nya upphovsrättslagen kriminaliseras sådant kritiskt bruk av avbildningar. Den konstnär som inte vill låta vissa kritiker publicera bilder på sitt verk har rätt att förbjuda dem det. Konstverk ska inte heller fritt "få återges i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning om framställningen har gjorts i förvärvssyfte". Slutligen: Det är fascinerande vilken bred definition begreppet "upphovsrätt" kan få idag. Regeringen skriver:
Upphovsrätt innefattar ... uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar /.../ Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.
Varje gång du öppnar ett dokument i din dator framställer du ett exemplar i datorns RAM-minne. Så fungerar datorer. Den klassiska upphovsrätten, anpassad för böcker, reglerade själva böckernas tryckande – inte hur böckers ägare läste dem. Men med digital information är att använda alltid att kopiera. En upphovsrättslag som tar sig för att reglera även sådant användande har svullnat upp till något monstruöst mer omfattande än vad upphovsrätt tidigare innebar. Regeringens ord om att upphovsrätten "anpassas till den digitala utvecklingen" klingar falskt. Vad som verkligen händer är att upphovsrätten i grunden inte förändras trots att den tekniska utvecklingen har ändrat spelplanens form på så vis att de gamla upphovsrättslagarna, i de fall de fortfarande tillämpas, får en drastiskt förgrovad funktion. Se även: Förbud mot nedladdning - hur mycket påverkas musiken?

16 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det här är ett uppenbart fall av inkompetens. Jag vill inte tro att politikerna och deras sakkunniga är så onda att de med full förståelse driver igenom sådana här beslut. Snarare har de presenterats med ett problem och en lösning av en lobbygrupp och saknar kunskap att kunna avgöra rimligheten i förslaget. De handskas så valhänt med begreppen, dessutom saknas alla former av realistisk konsekvensanalys.

Jag berör själv bristen på begreppsdefinition i ett gammalt inlägg. Det du säger om kryptering är ytterligare ett exempel- CD-Audio är en given kryptering. (Hur skall annars en massa hål i en aluminiumskiva kunna tolkas som ljud?) Hur ställer sig lagen till att massor av försäljare helt fräckt utannonserar att deras stereoappater spelar CD-skivor? Hua!

/Frozenswede

1/23/2005 10:46:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vet du nåt om hur det blir med upprätthållandet av lagen? Jag hade för mig att t ex antpiratbyrån skulle få rätt att göra husrannsakan utan polisens inblandning.

1/23/2005 12:50:00 em  
Blogger notwist said...

Hur kan du ens tro att antipiratbyrån kommer få göra husrannsakan utan polisens tillåtelse? Det var det mest absurda jag hört!

För övrigt kan jag ju säga att IT-politiken i sverige är åt helvete, och att läsa sånt här gör en inte direkt på bättre humör

1/23/2005 01:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det verkar inte vara så farligt när det gäller publicering av konstverk i anslutning till dagshändelser som du skriver. På sid 211 i lagrådsremissen står det: "direktivet kräver inte någon ändring av bestämmelsen om återgivning av konstverk i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse." Tidningar som vill publicera bilder på konstverk i anslutning till aktuella konsthändelser och debatt kan alltå lugnt fortsätta med det. Denna inskränkning i konstnärernas upphovsrätt görs för att "tillgodose debatt- och informationsintressena".

Och tidningar får även i fortsättningen sätta in bilder på konstverk i anslutning till recensioner. Skillnaden from 1 juli blir att de måste ha särskilt tillstånd för att få visa bilderna på nätet. Så på den punkten vill man alltså inte tillgodose debatt- och informationsintressena"... Det är lite motsägelsefullt.

//felix[at]journalen.net

1/23/2005 01:17:00 em  
Blogger rasmus said...

Frozenswede, du har ju helt rätt i att om CD-formatet i sig är en kryptering så kan varje såld CD-spelare ses som en utrustning i syfte att kringgå detta. Då blir det inte heller svårt att föreställa sig de monopolskapande effekter en sådan lag kan ha. Medan CD-spelare tillverkas av en massa olika företag så att det har blivit konkurrens, har DRM-industrin möjlighet att licensiera ut möjligheten att spela upp t.ex. WMA- eller ACS-filer bara på vissa producenter (tänk iPod).

Husrannsakan i upphovsrättsfall, så kallad intrångsundersökning, kan faktiskt redan idag ske utan polisens tillåtelse. Men det handlar då om en åtgärd för att "säkra bevis" som genomförs av Kronofogden efter att domstol sagt ja till en begäran. Antipiratbyrån har genomfört sådana, men de har naturligtvis inte någon form av särställning - juridiskt sett är de bara en vanlig förening. Intrångsundesökning är inte heller något som riktas mot privatpersoner, utan som företag använder för att jävlas med konkurrenter och mot kommersiella försäljare av kopior. Kom också ihåg att husrannsakan knappast blir aktuellt bara för att en massa fildelande kriminaliseras. Det är ju själva upp/nedladdningen som är brottet som några kommer åtalas för, och den bevisas ju snarare med uppgifter från internetleverantören. Innehav av t.ex. 10000 piratkopierade MP3:or kan inte sägas bli kriminellt (möjligen på pappret men definitivt inte i praktiken). Att bevisa sådana filers olagliga status låter sig nämligen inte göras. Du kan 1) ha tankat hem dem innan lagen stiftades, vilket gör dem OK att behålla, 2) ha kopierat dem från en kompis - privatkopiering ska även fortsättningsvis vara tillåtet om "originalet är lagligt", 3) ha köpt skivan, rippat låtarna och sedan gått till din lokala begagnatbutik och sålt skivan igen - vad jag förstår är även detta tredje alternativ lagligt.

Felix, tack för klargörandet! Men att bara få återge konstverk "i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse" tillfredsställer såklart inte debattfriheten. Att inte få återge t.ex. 10 år gamla konstverk och att inte få återge dem på webben, är fortfarande en inskränkning i yttrandefriheten som har passerat under kuslig tystnad.

1/23/2005 01:46:00 em  
Blogger rasmus said...

I andra halvan av detta inlägg står lite mer om "intrångsundersökning" i antipirat-syfte, och EU:s kommande direktiv kring detta.

1/23/2005 01:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rasmus: du har helt rätt i att det är en inskränkning i yttrandefriheten när man skiljer på nättidningar och papperstidningar på det sätt som man gör. Debatt- och informationsintresset borde ju vara lika stort bland dem som läser tidningar på nätet som dem som går till biblioteket för att bläddra i papperstidningar.

1/23/2005 02:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

När tsunami katastrofen rammade rakt in i sydostasien och
när nya sprikor och bubblor upptäcks längs den så omtalade
kuststräckan och nu också nära la palma - dvs behovet av
att särskillt säkerställa ett kulturarv där alla kan
minnas om vad som hänt, mer på en nivå som just handlar om
arv än på kommersiella grundrer.

Vi vet vad som hänt biblioteket i sarajevo. Det brändes
ned. Vårt statsarkiv med känsliga nitrit filmer allt
koncentrerat på en enda plats. När kopiorna som cirkulerar
runt på nätet åtminstående håller en möjlighet att
rekapitulera på ickekommersiell grund. Katastrofsäkring
var namnet !

Med DRM kan en upphovsgivare helt enkelt ta död på minnet
av honom själv då individualiserade spelare endast kan
spela upp en individualiserad fil till just den spelaren.
Med påföljden att min kompis och hans vänner få spela döv.

Piratbyrån tar perspektivet allt för lätt att det bara
skall kunna gå och kopiera och dela fri kultur. Men
problemet finns på en mer djupgående nivå.

DET FINNS LÅNGGÅENE IMPLIKATIONER på en kultur och det arv
- Hur ett smycke ärvs från mor till dotter och med hela
det behov att få ha ett historieperspektiv.
Kopieringslagen sätter också tekniskt polisstaten i full
rullning. George orwells 1984 - vem lyssnar på vem och vad
du har i din dator och för vilken anledning och av ...
vilken orsak .. Där igen... "new world order"

Inom loppet av en generation kan betydelsefulla poeter
och sångare samt andra verk som gemensamt lett fram till
vår nutida sk identitet vara helt bortblåsta. Och inlåsta
i statiska arkiv som vilken naturkatastof eller terrorist
attentant kan knäcka.

Hasse o Tages verk som får sägas ha betytt enormt för den
svenska språkskatten - guld hängen som från upphovsgivaren
- kanske betraktas i första rummet strikt kommersiell.
Men som utvecklat folksjälen precis som man kunnat ströva
fritt i skogen och ha tillåtit sig lukta på blommorna
likt, ja just det - färdinan.. i all sin fredliga frenisi
i jakten på annorlunda skogslig doft av mylla ruttet som
friskt.

På den andra planhalvan pratar vi om individer som samlar
som ekorrar,
som testar - det är deras livsfilosofi att lära sig själv
på kammaren som älskar datorer för att de utvecklar och
skapar kunskap och inre personlig utveckling.

12 åringar som jobbar väldigt avancerat med 3D programs
som lightwave och 3d studio maya med flera. Ingen av dem
har råd att mäta sig i ett kommersiellt tänk eller
perspektiv - Ändå utvecklar dessa program ett nyttigt
rumslig känsla som i framtiden kan betyda nya banbrytande
uppfinningar. Ideer föds inte på
utbildningsdepartementet. Inte i ett 123 - Det kan börja
med väldigt avancerade associationer och där den enorma
flod av information och intryck föder andra funderingar
dvs - enkelt 99 22 1 343 - 1000 232 - Dvs kunskaps steg
som kommer var eftersom precis som pussel och där man
börjar med bitar som början inte tycks passa ihop.

Det handlar om Framsteg för svensk form och design. Dvs
det saknas ett mellanting mellan formen som stenhård
funktionskapitalism och idealism. Problemet sitter i
faktumet att man ser utbildning som en väldigt statisk
företelse mellan 9-5 och litar inte på individernas egna
förmåga till förkovring.

Internet skulle betyda enormt för inlärdning men de gamla
samhällssystemen tänker inte ens på saken utan utgår ifrån
ett kapitalistiskt synsätt om varför man överhuvutaget
skall eller skulle tillängna sig kunskap. Systemskiftet
mellan kapitalism och det som signifierar internets
potential där logistik mellan den lilla människan och
hennes vänner kortsluter allt i sin väg.

Alla dessa resurser för att utveckla och hennes lust att
läsa som enkild individ ... Men inte på samhällets
villkor utan på deras egna

mao det är en otrolig förenkling av våra liv och tro att
alla våra handlanden i grunden handlar om ett
kapitalistiskt synsätt när egentligen nätet blivit en
identitet, kärlek och ett nervsystem mellan individer för
många och där man nu skall marknadsanpassa nätet till där
användare skall betala för vad marknaden vill betala.
Detta är om man studerar min hemsida rent av ett
justisiemord. Om du vill prova kan du skära av några
nervtrådar och sätta en myntbox mellan fingrar och din
hjärna.


http://marcel.ing-steen.se/radio/chort!.ra

1/24/2005 12:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Så, vad jag tror rent spontant är att denna nya lagen kommer fram på grund av medias snabba utveckling samt snabbare överföringsteknik de senaste åren som möjliggör effektivt fildelande av copyrightskyddat material. Även hemmadatorer är ju något nytt, cirka 20 år har det funnits(enligt mig)vilket gör att en stor mängd människor känner sig utanför allt som har med datorer att göra, kraftigt överrepresenterade av de som har några år på nacken. Dessa människor finns naturligtvis fortfarande på andra ställen sóm styr och kontrollerar stora delar av Sverige, Europa, Världen så det är egentligen inte alls konstigt att detta uppkommer, men ge det en 20 år till så kommer folks attityd världen över att vara förändrad, tills dess får man fortsätta som innan och acceptera några offer. Men vem som helst kan ju begripa att om man nu ska börja kontrollera datorvärlden så finns det saker som inte ens är jämförbara med vanlig fildelning, saker som finns helt öppet för alla ute på nätet, men så klart så är det pengarna som styr som vanligt. Synd det, för Sverige har alltid ansetts vara ett relativt okorrumperat land internationellt, men med EUs hjälp blir vi bara ytterligare en i raden av de som svek sina ideal och lät sig köpas. / Inte Förvånad

1/25/2005 03:05:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Varför citera Stalin på engelska? Han lär väl inte ha sagt det där på engelska utan på ryska och då är det ända rimliga att översätta till svenska.

/ Rasmus

1/26/2005 11:57:00 em  
Blogger rasmus said...

För att jag inte kan ryska och varken har lust eller tid att sitta och göra taffliga översättningar av översättningar av Stalin.
Copyriot har aldrig heller definierat sig som en "svenskspråkig" blogg, utan text på minst tre olika språk har förekommit.

1/30/2005 04:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Detta är den framtid det leder till:
http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html.

Läs det, det är en ruskig historia. Men alla lagar som grundlägger det är antingen redan fattade eller "ligger i pipelinen".

2/12/2005 03:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Har för mig att det faktiskt kommer vara lagligt att göra kopior till RAM-minnet. Är dock inte helt säker. Fast det ställer ju också till en problem. Laddar man ner saker till RAM så begår man inget brott.

OCh om man sedan använder större delen av sin hårdisk som RAM så borde man kunna komma undan utan problem.

3/13/2005 06:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hmm, i praktiken insåg jag just att lagförslaget innebär att man måste komma ihåg att slå av stereon och TV-n varenda gång man skall tala i mobiltelefon, eftersom mobilnätet gör om ljudsignalerna till digitala KOPIOR, som sedan skickas över mobiltelenätet till mottagaren... Intressant...

4/25/2005 12:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

ad aware - antivirus - antivirus gratuit - bitdefender - blague blonde - blague humour - clone cd - edonkey - emule - emule telecharger - firewall - horoscope chinois - jeux a telecharger - kazaa - kazaa lite - kazaa lite telecharger - kazaa telecharger - logiciel antivirus - logiciel a telecharger - messenger 7.5 - messenger msn - mp3 gratuit - mp3 telecharger - msn 7.5 telecharger - msn-messenger 7.5 - msn messenger 7.5 telecharger - msn telecharger - musique mp3 - nero - nero 6 - nero burning - nero burning rom - norton 2005 - norton antivirus 2005 ad aware - antivirus - antivirus gratuit - bitdefender - blague blonde - blague humour - clone cd - edonkey - emule - emule telecharger - firewall - horoscope chinois - jeux a telecharger - kazaa - kazaa lite - kazaa lite telecharger - kazaa telecharger - logiciel antivirus - logiciel a telecharger - messenger 7.5 - messenger msn - mp3 gratuit - mp3 telecharger - msn 7.5 telecharger - msn-messenger 7.5 - msn messenger 7.5 telecharger - msn telecharger - musique mp3 - nero - nero 6 - nero burning - nero burning rom - norton 2005 - norton antivirus 2005

10/31/2005 06:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

blagueaudiblague drolecd musiquechanson a telechargercarte postale ancienneblague humourcarte postale virtuelleautoradio mp3blague blondebonne blagueavastbaladeur lecteur mp3avgbitdefenderchanson a telecharger gratuitementcarte postalebmwcodec divxcomment telechargerdivx a telechargerconvertir mp3divxclip video a telechargerdivx playercodec telechargerdivx codecdivx gratuitconvertir wma en mp3convertisseur mp3chevroletdivx codecchrysler financialdivx dvdcitroenclone cdjeu gratiut a telechargerjeu pc a telecharger gratuitjeu pc a telecharger gratuitementjeu pc gratuit a telechargerjeu d echec a telechargerjeu flash a telechargerjeu pokemon a telechargerjeu de voiturejeux a telechargerjeu gratuis a telechargerjeu pc telecharger gratuitementjeu pour enfant a telechargerjeu de tarotjeu video a telechargerjeu video gratuit a telechargerjeu video a telecharger gratuitementjeu pc a telechargerjeu gratuit a telechargerjeux gratuit a telechargerjeux de carte a telechargerjeux d avion a telechargerjeux gratiut a telechargerjeux pc telecharger gratuitementjeux pc a telecharger gratuitementjeux a telecharger gratuitementjeux d echec a telechargerjeux flash a telechargerjeux a telecharger sur pcjeux gratuis a telechargerjeux pc a telecharger gratuitjeux pc gratuit a telechargerjeux de voiturejeux pc a telechargerjeux de tarotjeux de billard a telechargerjeux a telecharger gratuitastuceacuraaston martinad awareantivirusantivirus en lignealbumsastrologieantivirus gratuitadobe acrobatastuce jeu videoalbumassurance autoacrobatastrologie gratuiteantivirus a telechargerantivirus gratuit a telechargeralfa romeo brera

11/28/2005 12:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home