måndag, oktober 17, 2005

Statlig vision av digital kultur, anno 1979

År 1979 verkar det ha varit rätt få som föreställde sig en medieutveckling där musikens framtida distributionskanal skulle bli kombinationen hemdatorer och fiberoptik. Läser man exempelvis STIM:s publikationer från denna tid, så finner man en hel del oroliga bedömningar av vad kassettbandet och andra tekniska nymodigheter skulle betyda för kopieringskontrollen. Datorn tas visserligen upp som ett framtida redskap för piratkopiering av litteratur, men ingen verkar reflektera över dess potential som medium för även akustiska och optiska flöden. Intressant nog så spekulerade dock Statens kulturråd över just detta i en rapport från 1979, Fonogrammen i kulturpolitiken. De till och med överskattade digitaliseringshastigheten lite: När de blickade tio år framåt föreställde de sig att vi redan år 1989 skulle befinna oss i en mediesituation där både radio och skivor i hög grad hade ersatts av digital överföring av "musik, teater, informativa ljudprogram etc" via fiberoptiken. Men det handlade förstås inte om internet, utom om överföring från centrala (statligt kontrollerade) servrar till hemdatorer.

Arkivdatorn står via telenätet i förbindelse med minidatorer i hemmen. Genom beställning med hjälp av kodnummer som finns i en katalog, i dagstidning eller på s k view-data (tv-tidning) kan olika ljudprogram beställas från den centrala datorn. Dessa program överförs på en bråkdel av den verkliga uppspelningstiden till hemdatorns minne och kan sedan avlyssnas på samma sätt som idag. Det blir även möjligt att abonnera på vissa program, som t ex frimärksklubbens onsdagskvart, som då automatiskt överförs till hemdatorn. Systemet kan finansieras genom att de som utnyttjar det får erlägga abonnemangsavgift som inkluderar hyra för hemdatorn. Ovanpå denna grundavgift kan en nyttjandeavgift läggas motsvarande samtalsavgiften vid användning av telefon idag. När ett sådant system etableras kan ljudradion begränsa sina sändningar till sådant innehåll som har dagsaktualitet såsom nyheter med kommentarer och direktsändningar av olika slag. Ett system av ovan skisserat slag kräver att det finns klart utformade regler för verksamheten. Det kräver troligen också att staten har ett avgörande inflytande över arkivdatorn och dess användning.
Misstaget att tro att nya medier ska användas till vertikal en-till-många-kommunikation snarare än horisontell peer-to-peer-kommunikation är inte nytt: exempelvis var en av telefonens uppfinnare helt övertygad om att den skulle användas för betalsändningar av "content" och inte som kommunikationsmedel. Nog är det slående hur Kulturrådets vision av enkelriktade informationsflöden från 1979 påminner om vad dagens upphovsrättsindustri vill förvandla internet till! Vi behöver inte klandra utredarnas ändå relativt goda siarförmåga, däremot kan vi vara rätt glada över att statens möjligheter att styra den tekniska utvecklingen visade sig rätt begränsade, så att vi slapp se internets framväxt kvävas av ett planerat genomförande av Kulturrådets skiss. Rapportens rekommendation löd:
Det är angeläget från kulturpolitisk synpunkt att staten fortlöpande följer den tekniska utvecklingen och också kan ta initiativ för att leda in följdriktningar av denna utveckling på fonogramområdet i banor som är förenligt med den statliga kulturpolitikens mål. (...) Samhället bör på olika nivåer ta ett ökat ansvar för fonogramverksamhet av olika typer. Såväl produktion som distribution av fonogram bör i framtiden ske under större offentlig insyn och ökad demokratisk förvaltning.
För en framtidsmedieprofetia med visst underhållningsvärde, kolla även in Svenska medier år 2378 - en spekulation daterad 1878

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

xDSL/ADSL togs faktiskt fram i slutet av 80 talet för ändamålet att bla erbjuda video ondemand tjänster, tanken var att man skulle slippa gå till videobutiken för att hyra film, utan man skulle lungt sitta i sin soffa o välja lämplig film som sedan skulle spelas upp direkt från en server.Om jag inte minns fel hade tom telia en teknisk pilot i farsta.

Dock som vi alla vet så blev det inget av detta utan adsl dammades av när internet slog igenom ...

10/20/2005 01:38:00 em  
Anonymous Fraulein Fleisch said...

Över nyår blir det Berlin. Var ska du bo? Jag har fixat boende. Kul om vi kunde samåka!

10/22/2005 07:35:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home