fredag, januari 26, 2007

Åtta teser om teknikneutralismen

Förra inlägget var uppvärmning, kommentarerna extra input; nu testar vi att extrahera fram en definition i punktform av vad vi har kommit att kalla "teknikneutralismen":

  • Teknikneutralismen är ett symptom på vanmakt hos en styrande instans, men en vanmakt som tar sig uttryck i expansion.
  • Motsatsen till teknikneutral lagstiftning är inte teknikspecifik lagstiftning. Tvärtom. När det blir uppenbart att teknikneutralismen inte lyckats foga samman olika medietekniker till en legal enhet, dyker förslagen om teknikspecifika ingrepp upp som ett brev på posten, för att fylla ut gliporna. Motsatsen till teknikneutralism är snarare pragmatism.
  • Teknikneutralismen omger sig alltid med sina bästa vänner: orden "bara" och "oavsett".
  • Teknikneutralismen förutsätter en slags platonsk idévärld, dit sedvanor förknippade med gamla medier med tiden kan smusslas in och ges en "evig" skrud.
    Ett vanligt exempel är antagandet att det finns en "radions idé", vilken sedan manifesteras genom olika medietekniker (tråd, AM, FM, internet...) Idén och tekniken ges sedan olika ontologisk status. Medieteknikerna ses som olika manifestationer av samma idé, vars skillnader slätas över.
  • Särskilt karakteristiskt är att teknikneutralismen används för att maskera förflyttade gränsdragningar mellan privat och offentligt. Just därför är idén om teknikdeterminism omöjlig att separera från den mystiska utopin om en välfungerande upphovsrätt på internet.
  • Teknikneutralismen är ett sätt att förtränga det ohanterliga till framtiden. Var gång den förekommer finns goda skäl att spekulera kring ett eventuellt "return of the repressed".
  • Teknikneutralismen är inte konservativ, även om det går att förledas till att tro det. Vanligen framställer den sig som en sansad kompromisslösning, för att inte säga som en snusförnuftig antiintellektualism som värnar status quo. Men i själva verket är teknikneutralismen till sitt väsen varken framåt- eller bakåtsträvande, utan först och främst är den lössläppandet av ett gränslöst godtycke.
  • Vad är alltså teknikneutralitet? "En rörlig här av metaforer, metonymier, antropomorfismer, kort sagt en summa av mänskliga relationer som har stegrats poetiskt och retoriskt, tolkats, smyckats, och som efter långt bruk förefaller fasta, kanoniska och bindande."
Är dessa teser praktiskt användbara, eller bara stundens infall? Den saken får vi nog tillfälle att pröva under året – något säger mig att det 2007 kommer produceras en hel uppsjö av kommittédirektiv, SOU:er och propositioner där ordet "teknikneutral" används som ledstjärna.

6 Comments:

Anonymous Jessica said...

Rimliga punkter. Det är nog fler än jag som hoppas att lagstiftare, politiker & tjänstemän skulle läsa den här bloggen oftare. Och Oscar Swartz blogg.

För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras.

1/26/2007 03:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jadu Rasmus, hmm.. vad är det du fikar efter egentligen?

Det är immaterialrätt vi talar om. Är det immateriella annorluda beroende på hur det kommuniceras? Om jag tar ett foto och det hamnar i någon skräpreklam som dimper ned i din fysiska brevlåda, eller om du får samma bild som spam i din e-post, är det immateriella tankefostret som kommunicerats annorlunda då? Knappast. Kommunikationsmetoden är annorlunda, så även formen av exemplaret. Men immaterialrätt handlar inte om äganderättsliga exemplar eller kommunikationsmetoder, det handlar uteslutande om det immateriella som vi varken kan se eller ta på. En upphovsman kan inte göra några som helst anspråk på din egendom, t ex. exemplaret av boken du köpt som upphovsmannen hade skrivit. Du får sälja boken begagnad, samma sak gäller givetvis datan i din dator, tro mig, du får sälja din dator begnad utan att permanent förstöra datan på hårddisken. Eller rättare, det är så det borde vara och riskerar med alla dessa "teknikanpassningar" att bli annorlunda. Någon reell "teknikneutralitet" i olika förslag har då inte jag sett till på länge.

Jag vill tvärt om hävda; att alla förändringar som skett inom immaterialrätten i syfte att anpassa densamma till någon sorts modern teknikutveckling, sedan 70-talet ungefär, har utgått från en logiskt felaktig utgångspunkt; att det immateriella skulle vara annorlunda beroende på kommunikations och publiceringsmetod. Men det immateriella är precis lika immateriellt och fullständigt oförändrat oavsett överförings och kommunikationsmetod. Säger jag något till dig, då vet du också om det - då har du fått en immateriell kopia överförd via ljudvågor.

Portarna till det sluttande planet öppnades på sjuttiotalet i USA. Som commissioner Hersey så väl uttryckte det när han skrev sin reservation till CONTU-rapporten:

"admitting these devices to copyright would mark the first time copyright had ever covered a means of communication, not with the human mind and senses, but with machines."

Detta då i samband med att även användandet av datorprogram skulle falla under upphovsrätt, vilket också kan liknas vid att matematikern som skriver en avhandling inte bara har ensamrätt till sitt skrivna verk, utan även över själva matematiken som avhandlas. Det är från denna punkt, tid i historien, som eländet började. Man började att teknikanpassa till något som inte är tekniskt, raka motsatsen till teknikneutralitet således.

Det man pysslar med idag är snarare ytterst teknikfrånvända försök till att bota symptomen istället för sjukdomen. Man ordinerar Alvedon istället för att gipsa det brutna benet.

//steelneck

1/27/2007 01:44:00 fm  
Blogger rasmus said...

Steelneck, för att klargöra:
1) Någon "reell teknikneutralitet" har jag sannerligen inte pratat om. Den "teknikneutralism" jag karakteriserar ovan är retorisk, inte reell, vilket väl om inte annat borde stå klart av att jag ju skriver att den går hand i hand med teknikspecifik lagstiftning.

2) "Det är immaterialrätt vi tala om." Nej, jag talar inte bara om immaterialrätt, utan även om annat.

Jag håller med dig om de felaktiga utgångspunkterna, och om den avgörande förändring som CONTU-rapporten sätter fingret på, men menar likväl inte att det finns någon idé om t.ex. "exemplar" som är teknikneutral, utan att allt faller tillbaka på metaforer.

1/27/2007 01:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ja då är vi överens.

Talar man om exemplar så finns alltid en teknisk koppling till fysikens och äganderättens värld. Men då talar man inte immaterialrätt längre..

Det är väl här någonstans som många lagstiftare, jurister osv. vandrar fel, ofta i datormysticismens intellektuella dimma, och får problem med att skilja materiell från immateriell. Ivrigt påhejade av de som i de logiska felslutens bedrägliga tankepåverkan talar om immateriell egendom och tom. stöld eftersom det alltid uppfattas moraliskt fel oavsett vad lagen säger.

Men jag vill fortfarande inte kalla det för "teknikneutralism". De kanske tror sig förespråka något sådant, men de startar nog ofta från en glödhet övertygelse om motsatsen, trots att de inte ens är medvetna om det själv.

Sedan reagerar jag också lite över: "utopin om en välfungerande upphovsrätt på internet." Den utopin var precis lika mycket en utopi före Internet, inget har förändrats på den punkten. Det märks bara tydligare genom att den totala kommunikationsmängden ökat. Min grundläggande utgångspunkt är att det enda Internet inneburit i grunden är samma som det tryckpressen en gång innebar - en dramatisk sänkning av barriären för informationsspridning, inget annat. Men tyvärr reagerar dagens "makt o kyrka" likadant nu som på Gutenbergs tid...

Skall man kalla det nyfeodalism, en immateriell merkantilism, eller bara protektionistisk dumhet i girighetens namn?

//steelneck

1/27/2007 03:47:00 fm  
Blogger rasmus said...

Steelneck: Givetvis har en perfekt fungerand upphovsrätt aldrig funnits, och är följaktligen lika mycket utopi då som nu. Jag syftade på den "del-utopi" som verkar utgå från att internet är en bångstyrig tonåring som "vi snart fått ordning på". De människorna tror nog på det själva, t.o.m.

Tror nog vi kan ha utrymme för flera alternativa begrepp för dumheten...

1/27/2007 04:01:00 fm  
Anonymous mats said...

Det här var nog bland de mest intressanta kommentarerna hittills. Var snälla och fortsätt!

Steelneck verkar ha flirtat lite med juridiken; Berätta mer om varför det är fel att tala om "immateriell egendom" - rent juridiskt alltså.

1/30/2007 01:38:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home